Η ιστορία του

Το πρώτο Σχολείο

Το πρώτο Σχολείο

Στο χώρο στον οποίο και σήμερα υπάρχει το 9ο Δημ. Σχολείο Βόλου που περικλείεται από τις οδούς Πυράσου – Μητρ. Γρηγορίου -Λήμνου και Παπακυριαζή κοντά στο παλιό Λιμεναρχείο, δέσποζε ένα υπέροχο για την εποχή του διδακτήριο το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε από τους σεισμούς.

Το νυν 9ον Δημοτικόν Σχολείον Βόλου ,πλήρες εξατάξιον, εν τη συνοικία” Παλαιά ” Βόλου , φέρεται ως ιδρυθέν κατά το έτος 1887,ότε η περιοχή κατείχετο ακόμη υπό των Τούρκων.

Στοιχεία μαρτυρούντα τον τύπον του Σχολείου από της χρονολογίας ταύτης και μέχρι του 1897 δεν υπάρχουν εν τω αρχείω του Σχολείου.

Από του σχολικού έτους 1898- 1899 και εντεύθεν υπάρχουν εν τω αρχείω του Σχολείου Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι και βιβλία πράξεων σχολικών επιτροπών κλπ. παρά των οποίων επορίσθημεν τα ως κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.

Υπήρχον από της ιδρύσεώς των (1898 – 1899) δύο σχολεία, αρρένων το εν και θηλέων το άλλο. Το αρρένων με τέσσερας τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και μόνον κατά τα σχολικά έτη του 1906 – 1907 και 1907 – 1908 αναγράφεται και Ε΄ τάξις, το δε θηλέων καθ’ όλα τα έτη με τέσσαρας τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, υπό την επωνυμίαν Γ΄ Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων (1898 – 1929) το πρώτον και Γ΄Δημοτικόν Παρθεναγωγείον (1898 – 1929) το δεύτερον.

Από του σχολικού έτους 1929 – 30 αμφότερα τα Γ΄ Δημοτικόν Αρρένων και Γ΄ Δημοτικόν Παρθεναγωγείον συνεπτύχθησαν εις εν εξατάξιον υπό την επωνυμίαν Θ΄ Μεικτόν Δημοτικόν Σχολείον Βόλου, ήτις επωνυμία εξακολουθεί να διατηρείται μέχρι σήμερον ως 9ον εξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον Βόλου.

Το υπηρετήσαν διδακτικόν προσωπικόν προ της συμπτύξεως των δύο σχολείων, ως εξηκριβώθη εκ των Γενικών ελέγχων, εις ους καθ’ έκαστον σχεδόν έτος υπέγραφεν έκαστος διδάσκαλος, αριθμείτο εις τρεις δια το των αρρένων και εις δύο δια το των θηλέων ως κατωτέρω:

Α.    Γ ‘  Δημοτικόν  Σχολείον Αρρένων Βόλου (1898 – 1929)

Σχολικόν έτος 1898 – 1899 Δ/ντής Τρύφων Κοντογεωργίου. Διδάσκαλος δεν αναγράφεται.

Σχολικόν έτος 1928 – 1929 Δ/ντής Α. Σαρρής, Αντ. Ζηλίστας, Μ. Ξανθάκη.

Β.    Γ ‘  Δημοτικόν Παρθεναγωγείον Βόλου (1898 – 1829)

Από του σχολικού έτους 1898 – 1899 μέχρι και του σχολικού έτους 1908 – 1909, ουδεμία υπογραφή διδασκαλίσσης αναγράφεται εις τα μαθητολόγια και Γεν. Ελέγχους. Των σχολικών ετών 1909 – 1910 μέχρι και του σχολικού έτους 1912 – 1913 δεν υπάρχουν μαθητολόγια και Γενικοί Έλεγχοι.

Σχολικόν έτος 1913 -1919 Δ/ντρια Άννα Κριβοπούλου, Αφροδίτη Κουστομύρη.

Σχολικόν έτος 1927 – 1929 Δ/ντρια Αριάδνη Χρυσοχού.

Γ.  Θ΄ Μεικτόν Δημοτικόν Σχολείον Βόλου

Σχολικόν έτος 1929 – 1930 Δ/ντής Α. Σαρρής, Αρ. Χρυσοχού, Αντ. Ζηλίστας, Μ. Ξανθάκη, Π. Σταμάτη.

Σχολικόν έτος 1952 – 1953 Δ/ντής Ιω. Σακελλαρίου,Ν. Τριανταφυλλίδης, Αρ. Μαργαρίτου, Ευτ. Λειβαδά,Μαλαματή Λαζάρου, Αθανάσιος Καρατσόκης, Α. Χριστοδούλου.”

Τα παραπάνω αναγραφόμενα περιλαμβάνονται στο” Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου”  που βρίσκεται στο αρχείο του σχολείου μας και δημιουργήθηκε μετά από εντολή του τότε επιθεωρητή.

Τούτο αποτελείται από δύο μέρη καταχωρίσεων.

Εις το πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η εξελικτική μορφή του Σχολείου από της ιδρύσεώς του και εντεύθεν και το υπηρετήσαν διδακτικόν προσωπικόν.

Εις το δεύτερον μέρος περιλαμβάνεται παν στοιχείον σχετιζόμενον με την διδακτηριακήν ζωήν και κίνησιν του Σχολείου ως εκπολιτιστικού παράγοντος.”

Παρατήρηση: όπου αναγράφονται τμήματα εγγράφων που ανάγονται σε παλαιότερες εποχές, έχει διατηρηθεί η ορθογραφία, πλην όμως για τεχνικούς λόγους δε διατηρήθηκαν το πολυτονικό σύστημα και οι υπογεγραμμένες.

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο αυτό, διαπιστώνει κανείς ότι η αυστηρή διαταγή του επιθεωρητή δεν υλοποιήθηκε σε όλη την έκταση. Σταδιακά άρχισε μια χαλάρωση της προσπάθειας, που περιορίστηκε σε αναγραφές ονομάτων δασκάλων, στα έτη τοποθέτησής τους στο εν λόγω σχολείο, στα έτη και στις αιτίες αποχώρησής τους (μετάθεση ή συνταξιοδότηση).Προτελευταίος στη σειρά συνάδελφος αναγράφεται ο Παπαδογούλας Μιλτιάδης με το έτος τοποθέτησης το 1973 και αποχώρησης το 1976 με μετάθεση στο 11ο Δημ. Σχολ. Βόλου. Από τότε δε συμπληρώθηκε ξανά το βιβλίο, με μόνη εξαίρεση την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του πρώην Δ/ντή του Σχολείου Καροτσάκη Ανδρέα, που αναφέρεται ότι τοποθετήθηκε το 1993.Σύμφωνα και με μαρτυρίες των σημερινών συναδέλφων κ.κ.Κόγια Κων/νου και Μίχου Λουκά που τότε ήταν μαθητές του σχολείου αυτού,φιλοξενήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα σε άλλο κοντινό σχολείο και στη συνέχεια στήθηκαν παραπήγματα (παράγκες), μέσα στις οποίες οι μικροί μαθητές συνέχισαν τα μαθήματά τους.Αυτά επιβεβαιώνονται και από την κ. Κουγιουμτζή- Θώμου Τριανταφυλλιά που και αυτή υπήρξε εκείνη την περίοδο μαθήτρια του σχολείου και σήμερα είναι καθαρίστριά του.

Τα παιδιά έπαιρναν συσσίτιο και καλλιεργούσαν μέσα στον προαύλιο χώρο ανθόκηπο ή λαχανόκηπο .


 

sisitio

Αναζητώντας στο αρχείο του Σχολείου πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το διδακτηριακό πρόβλημα, διαπιστώνονται από έγγραφα τα εξής: Την 1/4/1965 “…εγκρίνεται η κατεδάφισις του παρά των σεισμών καταστάντος ετουμόρροπου παλαιού διδακτιρίου του Σχολείου και η εκποίησις των υλικών, ίνα επί του ελευθερούμενου χώρου ανεγερθεί νέον διδακτήριον…”.Υπογράφει ο τότε Γεν. Γραμματέας ΥΠΕΠΘ.  Ε.Π. Παπανούτσος .

Προηγήθηκε αυτοψία από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών στις 7/8/1963 με την οποία “…το διδακτήριο έχει χαρακτηρισθεί εκ των σεισμών ως βαρέως βεβλαμμένον και ουχί ως επικινδύνως ετοιμόρροπον…”

Λίγο αργότερα με έγγραφό του ο επιθεωρητής παρακαλεί τη σχολική εφορεία “..να καθαιρεθούν τεθραυσμένοι

υαλοπίνακες, αποκολημμένοι ακροκέραμοι κλπ…”Σχετ. Αρ.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΕΤΟΣ 1934-35

Πρωτ:2000/9-8-1963 έγγραφο επιθεωρητή Β΄Περιφέρειας Μαγνησίας.

Ένα ευχαριστήριο έγγραφο που απέστειλε με ημερομηνία 14/7/1956 η Σχολ. Εφορεία του 11ου  Δημ. Σχολ.,αποδεικνύει πως οι μαθητές του πρώτου φιλοξενήθηκαν κατά το σχολ. έτος 1955-56 στο διδακτήριο του δευτέρου , γι’ αυτό και εκφράζεται η βαθιά ευγνωμοσύνη όλων των γονέων.

Το μήνα Μάιο του 1968 άρχισε η κατασκευή του νέου διδακτηρίου. Η οικοδόμηση του οποίου ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με δαπάνη του Ο.Σ.Κ. ανάδοχος εταιρεία η ιταλική Τ.Ρ.Ι.

Πρόκειται για το προκατασκευασμένο διδακτήριο 6 αιθουσών, 2 γραφείων και 2 αφοδευτηρίων που υπάρχει ακόμη και σήμερα στο  ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και λειτούργησε για τελευταία φορά το σχολ. έτος 1998-99.


Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του οι μαθητές θερμαίνονταν με σόμπες το χειμώνα, αφού η κεντρική θέρμανση τοποθετήθηκε αρκετά αργότερα.

Ως βοηθητικός χώρος (αποθήκη), αλλά και αίθουσα γυμναστικής χρησίμευε ένα τμήμα του παλαιού σεισμόπληκτου διδακτηρίου, που δεν κατεδαφίστηκε γιατί ήταν επισκευάσιμο.

Ο προαύλιος χώρος ήταν κατά το μισό του ασφαλτοστρωμένος και κατά το άλλο μισό χαλικοστρωμένος. Μετά από προσπάθειες, ασφαλτοστρώθηκε και η υπόλοιπη αυλή .

” Η περίφραξη της αυλής που κατασκευάσθηκε προ πολλών δεκαετιών, έχει γίνει με πέτρινο τοίχο ύψους 1,20-1,80 μ. και το  συνολικό μήκος της περίπου 250 μ. δίνει στο σχολείο όψη φυλακής “. Αυτό τονίζει η 9η Σχολική Εφορεία σε αναφορά της προς τον Ο.Σ.Κ. στις 25 Νοεμβρίου του 1968 και συμπληρώνει : “…επιβάλλεται η κατεδάφισις τούτου μέχρις ύψους 0,80 μ και η τοποθέτησις σιδηρού κιγκλιδώματος …”

neo sxoleio

To δικό μας σχόλιο είναι ότι ο Ο.Σ.Κ είχε άλλες προτεραιότητες ή διαφωνούσε με την εκτίμηση περί φυλακής .

Μπορεί ο κ. Σπυρ. Σκοτεινιώτης , πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας στο με αριθ. πρωτ: 38/25-11-1968 έγγραφο προς τον Ο.Σ.Κ να θεωρεί ότι ” με την εγκατάστασιν του προκατασκευασμένου διδακτηρίου …. το 9ον Δημ.Σχολ. Βόλου θα λάβει όψιν συγχρονισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος …”, όμως τριάντα χρόνια μετά, όπως άλλωστε είναι φυσικό , η παραπάνω άποψη ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις .

Το προκατασκευασμένο από αμιαντότσιμεντόπλακες διδ/ριο εξυπηρέτησε τις εκπ/κές ανάγκες διδασκόντων και διδασκομένων για 30  ολόκληρα χρόνια, ελπίζουμε όχι σε βάρος της υγείας τους , μιας και ο αμίαντος έχει ενοχοποιηθεί αρκετά .

Ήρθε, λοιπόν , η στιγμή το πάλαι ποτέ ” συγχρονισμένο εκπ/κό ίδρυμα ” να παραδώσει τη σκυτάλη της λειτουργίας σ’ ένα νέο διώροφο  ,σύγχρονο σχολικό συγκρότημα που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι του 1999.Αναγέρθηκε στον ίδιο αύλειο χώρο , προς την πλευρά της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου, ώστε να μεταστεγαστεί εκεί το πολύπαθο 9ο Δημ. Σχολ. Βόλου από το σχολ. έτος 1999-2000 .

Το καινούριο συγκρότημα αναγέρθηκε , αφού πάρθηκαν υπόψη οι σύγχρονες εκπαιδευτικές απόψεις και ανάγκες . Περιλαμβάνει : 6 αίθουσες διδασκαλίες ,1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , 1 εργαστήρι Φυσικής – Χημείας ,κυλικείο,γραφείο Δ/ντή, γραφείο δασκάλων ,αφοδευτήρια αγοριών- κοριτσιών, αφοδευτήρια εκπ/κών ,αφοδευτήρια ατόμων με ειδικές ανάγκες, ράμπα εισόδου ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως και ανελκυστήρα .

Όπως προαναφέρθηκε, στο εν λόγω σχολείο φοίτησαν και φοιτούν μαθητές από τη συνοικία των Παλιών . Και είναι μια συνοικία που οι περισσότεροι κάτοικοί της διακρίνονται για την εργατικότητά τους, όχι όμως και για τα πλούτη τους. Ως γονείς, αντιμετωπίζοντας έντονο πολλές φορές το βιοποριστικό πρόβλημα , δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν επαρκώς τα παιδιά τους , ώστε τα τελευταία να έχουν μια ικανοποιητική επίδοση στο σχολείο . Μελετώντας κανείς τους γενικούς ελέγχους των περασμένων δεκαετιών , διαπιστώνει αβίαστα για την πλειονότητα των μαθητών , χαμηλές επιδόσεις .Σε αρκετές δε περιπτώσεις μαθητές “απορρίπτονται” , για να επαναλάβουν την τάξη τους μια ή και – σπανίως – δυο φορές . Αρκετοί – κυρίως κορίτσια – είναι εκείνοι , που εγκαταλείπουν , πρόωρα τη φοίτηση .

Βέβαια υπήρξαν και φωτεινές εξαιρέσεις μαθητών που διέπρεψαν .Το μαρτυράει η καταγραμμένη υψηλή βαθμολογία τους , καθώς και τα σημαντικά αξιώματα που κατέχουν σήμερα στην κοινωνία .Ανάμεσα στους σημερινούς μαθητές του σχολείου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού – κυρίως από Αλβανία .

Παιδιά βορειοηπειρωτών που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή μας . Είναι κατά κανόνα παιδιά έξυπνα , όμως αρκετά παραμελημένα , αφού οι γονείς τους έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση του μεροκάματου Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με την  ελληνική γλώσσα .Ιδρύθηκε και λειτούργησε φροντιστηριακό τμήμα , κάτι που βοήθησε αρκετά αυτούς τους μαθητές .Σήμερα έχουν ενσωματωθεί κανονικά στην κοινωνία του σχολείου μας.

Από το σχολικό έτος 2000 – 2001 ιδρύθηκε και λειτουργεί τμήμα διευρυμένου ωραρίου – ολοήμερο – για παιδιά εργαζομένων γονέων .

Στο σχολικό περιβάλλον του 9ου Δημ. Σχολ. φιλοξενείται ( από το 1969 τουλάχιστον ) το 1/θέσιο 9ο Νηπιαγωγείο Βόλου , στο οποίο εκπαιδεύονται τα νήπια της συνοικίας .Νηπιαγωγός , εδώ και αρκετά χρόνια ,η φιλόπονη συνάδελφος κ. Αηδόνη Ελευθερία .Από το σχολ. έτος 200 – 2001 λειτουργεί και εδώ ολοήμερο τμήμα .

Για την εργασία αυτή συνεργάστηκαν οι :

Καροτσάκης Ανδρέας – πρώην Δ/ντής του σχολείου και

οι δάσκαλοι:Τζοβάρας Δημήτρης και Τριανταφύλλου Γεώργιος